تاکنون ۶ نوع (E،D،C،B،A و G) ويروس هپاتيت شناسائى گرديده و پيش‌بينى مى‌شود که حداقل ۲ نوع عامل ويروسى ديگر (?F و ?H) نيز در آينده شناسايى شوند. از ويروس‌هاى شناخته‌شده فقط نوع B از خانوادهٔ DNA ويروس‌ها است و بقيه RNA ويروس هستند. ويروس‌هاى نوع A و E بدون پوشش (nonenveloped) هستند و از طريق خوردنى - آشاميدنى منتقل مى‌گردند و در بدن انسان فقط در کبد تکثير مى‌شوند. اين دو ويروس هپاتيت نوع حاد را ايجاد مى‌کنند و مزمن نمى‌شوند. ويروس‌هاى نوع G،D،C،B همگى داراى پوشش (enveloped) هستند، از طريق خون و فراورده‌هاى آن به انسان منتقل مى‌شوند و علاوه بر هپاتيت حاد، باعث هپاتيت مزمن (به‌غير از G) و عواقب بعدى آن مى‌شوند. تکثير خارج کبدى بويژه در گلبول‌هاى سفيد تک‌هسته‌اى براى هپاتيت نوع B و C ثابت شده است.