مطالعه‌هاى متعدد در سال‌هاى اخير با وجود منفى‌بودن HBs Ag هپاتيت مزمن نوع B در سرم بيماران را تأئيد کرده است. اين نوع عفونت، به‌ طور معمور بصورت هپاتيت مزمن C Non B-Non C شناخته مى‌شد که به‌تازگى با استفاده از روش PCR مشخص گرديده که بيشتر آنها HBV-DNA مثبت هستند. گروهى از اين افراد HBc Ab و HBs Ab را در سرم خود دارند و در گروهى هم ممکن است همهٔ مارکرهاى ويروس منفى و فقط HBV-DNA مثبت در سرم و يا بيوپسى کبد، نشان‌ دهندهٔ عفونت باشد. به‌نظر مى‌رسد به‌ دليل وجود اين عفونت براى قرن‌ها در بدن انسان، ويروس براى فرار از فشار سيستم ايمنى بدن انسان و ادامهٔ زندگي، از نظر ژنتيکى جهش (Mutation) نموده و به ‌شکل جديد و موتان (Mutant) ادامهٔ حيات داده است، يکى از انواع معروف موتان HBV جهش در ناحيهٔ Precore است که در اثر آن ژن C قادر به توليد HBe Ag نبوده، فقط HBc Ag را توليد مى‌کند. اين نوع بخصوص در کشورهاى آسيائى و اروپاى شرقى بيشتر گزارش گرديده است، ابتدا تصور مى‌شد که precore nutant هميشه باعث هپاتيت فولمينانت يا هپاتيت مزمن شديد و پيش‌رونده گردد، ولى بررسى‌هاى بيشتر نشان داد که بسيارى از ناقلان با اين نوع ويروس سير معمولى دارند. به‌ نظر مى‌رسد اين گروه، به درمان با انترفرون به‌ خوبى نوع wild پاسخ نمى‌دهند، سرم اين بيماران HBc Ab،HBs Ag و HBV-DNA مثبت، ولى HBe Ag منفى مى‌باشد.