ويروس HBV با عفونت حاد و هم در هپاتيت مزمن عوارض گوناگون خارج کبدى دارد که، همچنين هپاتيت مزمن نوع B درصورت پيشرفت منجر به سيروز کبدى و عوارض مهم ديگرى مى‌شود که در جدول زير آمده است:

جدول عوارض خارج کبدى با هپاتيت نوع B

عوارض ميزان شيوع
دردهاى مفصلى (آرترالژى) و بثورات جلدى ۲۵%
آتريت و بثورات (Serum Sickness) نادر
پلى‌آرتريت نودوزا (Polyarthritis Nodosa) خيلى نادر
گلومرونفريت خيلى نادر
پولى ميالژى رماتيسمى (Polymalgea Rheumatica) خيلى نادر
سندرم گيلان‌باره خيلى نادر
سندرم گيلان‌باره خيلى نادر
پانکراتيت خيلى نادر