مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

هپاتيت‌هاى ويروسى يکى از پنج عامل عفونى مرگ زودرس انسان در سطح جهان مى‌باشد. هر سال حداقل يک ميليون نفر از جمعيت جهان دراثر هپاتيت‌هاى ويروسى تلف مى‌شوند. طى ۲ دههٔ آخر قرن بيستم پيشرفت‌هاى سريع علمى شناخت دقيق اين ويروس‌ها، عوارض و عواقب بيماري، داروهاى مؤثر در درمان و همچنين واکسن‌هاى بسيار مؤثر در پيشگيرى از آنها را باعث گرديده است. پيش‌بينى مى‌شود که در دهه اول قرن بيست‌ويکم تحول چشمگير و قابل‌توجهى در درمان و پيشگيرى اين بيمارى بويژه با استفاده از روش مهندسى ژنتيک و فناورى زيستى (بيوتکنولوژي) بوجود آيد. در اين فصل ابتدا به کليات همه‌گيرى شناختى هپاتيت‌هاى ويروسى با تبعيت از الگوى کلى کتاب، پرداخته مى‌شود و به ‌طور گسترده‌تر دربارهٔ هپاتيت نوع B ــ‌که مهم‌ترين نوع اين بيمارى در ايران است‌ــ بحث مى‌شود. در اين رابطه نتايج پژوهش‌هاى انجام ‌شده در ايران، مورد بررسى قرار گرفته، يک راه‌برد بهداشتى - درمانى ملى مناسب براى کنترل اين بيماري، پيشنهاد مى‌گردد.

هپاتيت c
هپاتيت c