مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

طيف بالينى عفونت‌هاى منگوککى بسيار وسيع است و از باکتريمى گذراى بدون علامت بالينى تا سپتيسمى برق‌آسا که در عرض چند ساعت کشنده است، متغير مى‌باشد و از چهره‌هاى شناخته‌شدهٔ بالينى مى‌توان به بيمارى مهاجم بسيار وخيم، فارنژيت، کونژنکتيويت، پريکارديت، آدنيت مزانتريک، عفونت دستگاه ادراري، مننگوککسمى مزمن و ... اشاره نمود.


- عامل اتيولوژى

عامل بيمارى نايسريا مننژيتيديس است. نايسرياها کوکسى گرم منفى هوازى و واجد کپسولى هستند که به خانواده نايسرياسه‌ها تعلق دارند. نايسرياسه‌ها شامل نايسريا، کينگلا، ايکنلا، سيمونسيلا و آليزيلا مى‌باشند و گونه‌هاى جنس نايسريا عبارتند از نايسريا گونورآ، نايسريا مننژيتيديس، نايسريا لاکتاميکا، نايسريا سيکا و... که ازطريق آزمون‌هاى بيوشيميائى از يکديگر قابل افتراق مى‌باشند.


مننگوکک‌ها را ازنظر سروگروپ‌ها، سروتايپ‌ها، ساب‌تايپ‌ها، ايمونوتايپ‌ها و تايپ‌هاى الکتروفورز آنزيمي، طبقه‌بندى نموده‌اند و سروگروپ‌هاى سيزده‌گانه شامل W135، Z،Y،X،L،K،I،H،D،C،B،A و 29E مى‌باشند که از ميان آنها سروتايپ‌هاى B،A و C شايع‌ترين مننگوکک‌هاى مهاجم در سطح جهان هستند.


- نکات مهم:

عمده‌ترين بيمارى‌هائى که از طريق هوا يا ريزقطره‌هاى آلوده، انتقال مى‌يابند و حداقل چهار ميليون نفر کودک را همه‌ساله به ‌هلاکت مى‌رسانند، عبارتند از: عفونت‌هاى حاد دستگاه تنفسى و بخصوص آنفلوانزا، سُرخک، سياه‌سرفه، مننژيت مننگوککى و ديفترى.