استپرتوکک گروه A در محيط کشت آگار باعث ايجاد هموليز روشن نوع بِتا مى‌گردد که از موارد هموليز ايجاد شده توسط استپتوکک‌هاى نوع ؟ باعث ايجاد هموليز نسبى (Patrial) يا هموليز سبز مى‌باشند، قابل افتراق است. انجام انکوباسيون استرپتوکک گروه A با CO2 در Candle jar ايجاد هموليز بتا را تسريع مى‌کند. سوش‌هاى بسيار نادرى از استرپتوکک گروه A غيرهموليزکننده مى‌باشند.


روش ديگر افتراق استرپتوکک گروه A از ديگر استرپتوکوک‌هاى هموليتيک استفاده از حساسيت استرپتوکک گروه A به باسيتراسين (Bacitracin) مى‌باشد و در صورتى که از ديسک مربوط به آن استفاده گردد، قابل ارزيابى مى‌باشد.


بيش از ۸۰ نوع استرپتوکک گروه A بر اساس پروتئين M تشخيص داده شده است. نوع پروتئين M مى‌تواند در افتراق انواع استرپتوکک که باعث فارنژيت و زرده‌زخم مى‌گردند کمک‌کننده باشد. سروتيپ‌هاى ۱، ۳، ۵، ۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ روماتوژنيک هستند در صورتى که سروتيپ‌هاى ۴۹، ۵۵ و ۵۷ همراه با پيودرميت و تيپ ۱۲ با فارنژيت همراه با نفريت مى‌باشد. وجود پروتئين M در سطح استرپتوکک آن را نسبت به فاگوسيتوز مقاوم مى‌نمايد، بنابر اين مى‌تواند به ‌عنوان يک عامل ويرولانس مورد توجه قرار گيرد.


علاوه بر پروتئين M در کشت‌هاى تازهٔ استرپتوکک، باکترى‌ها با اسيد هيالورونيک پوشيده شده‌اند: وجود اين اسيد به کُلنى‌ها ظاهر موکوئيد مى‌دهد. پروتئين‌هاى مهم ديگر موجود در سطح استرپتوکک شامل پروتئين T، پروتئين R و (Serum Opacity Reaction-SOR) و پروتئين‌هائى مى‌باشد که به‌طور اختصاصى به قسمت ثبوت مکمل (FC گاماگلوبين) مى‌چسبند.


علاوه بر پروتئين‌هاى سطحي، کربوهيدرات‌ها در سطح استرپتوکک وجود دارند که در انواع مختلف استرپتوکک‌ها متفاوت مى‌باشند، استحکام ديواره استرپتوکک‌ها به ‌علت پلى‌مرهاى بزرگترى به‌نام پپتيدوگليکان (Peptidoglycin) است.


در داخل ديوارهٔ ياخته (Cell wall)، غشاء (Membrame) سلولى قرار دارد که از کمپلکس‌هاى ليپيد پروتئين تشکيل يافته است، اين غشاء استرپتوکک‌هاى L شکل را تشکيل مى‌دهد، در صورتى که انواعى از استرپتوکک‌ها فاقد ديوارهٔ ياخته باشد به پنى‌سيلين و ديگر پادزيست‌هاى متوقف‌کننده ديوارهٔ ياخته مقاومت نشان مى‌دهد. استرپتوکک‌هاى گروه A تعداد زيادى مواد بيولوژيک مى‌سازند که براى سلول‌هاى انسان و ساير پستانداران سمى مى‌باشد، اين مواد شامل استرپيتوليزين O و استرپتوليزين S مى‌باشد. استرپتوکک‌ها موادى را به‌نام توکسين‌هاى اريتروژنيک ترشح مى‌نمايد که شبيه آندوتوکسين مى‌باشند، از مواد ديگر ترشح‌شده توسط استرپتوکک مى‌توان DNAse A, B, C, D را نام برد، ساير مواد ترشح‌شده توسط استرپتوکک شامل استرپتوکيناز، هيالورونيداز، آميلاز، پروتئاز استراز مى‌باشد.