مقدمه و معرفى بيمارى:

- تعريف و اهميت بهداشتى:

استرپتوکوک‌هاى گروه A از شايع‌ترين باکترى‌هاى پاتوژن کودکان هستند که باعث بيمارى‌هاى متعدد و مشکل‌هاى بهداشتى عديده‌اى مى‌گردند. درست است که اين ارگانيسم در اکثريت موارد باعث بيمارى‌هاى خوش‌خيم مانند فارنژيت، تانسيليت، اُتيت، آدنيت گردن و سيفونريت مى‌گردد، اما ممکن است در موارد بيمارى شديد مانند شوک توکسيک با مرگ‌ومير بالا همراه گردد.


لازم به ذکر است که علاوه بر مواردى که اين باکترى باعث ايجاد عفونت‌هاى چرکى مى‌گردد، عوارض غيرچرکى ابتلاء به اين نوع عفونت‌ها از قبيل تب روماتيسمي، عارضهٔ قلبى و گلومرولونفزيت را نيز نبايد از نظر دور داشت.