آن‌دسته از بيمارى‌هائى که از دو طريق سيستم تنفسى انتقال مى‌يابد و يا سيستم تنفسى موجودات در انتقال آنها دخيل هستند؛ و شامل اين عفونت‌ها است: