ايجاد ايمنى قبل ‌از آلودگى يا به ‌عبارتى واکسيناسيون ضدهارى به‌ عنوان پيشگيرى در مورد افرادى مانند کارکنان آزمايشگاه‌هاى هاري، افراد شرکت‌کننده در برنامه‌هاى مبارزه و کنترل هاري، دامپزشکان، جنگلبانان و کارکنان کشتارگاه‌ها و به ‌طور کلى همهٔ افرادى که ممکن است به‌ نحوى به ويروس هارى آلوده شوند، به شدت توصيه شده است. در کشورهائى که توصيه‌هاى سازمان جهانى بهداشت را بکار مى‌برند، واکسيناسيون قبل از آلودگى در روزهاى ۰، ۷ و ۲۸ و به ‌دنبال آن يک‌ نوبت تزريق يادآور سال بعد و سپس هر دو يا سه سال يکبار، دوباره يک نوبت واکسن يادآور تزريق مى‌شود. در صورت وجود امکانات آزمايشگاهى مى‌توان پادتن ضدهارى را در افراد واکسينه اندازه‌گيرى کرد و چنانچه عيار آن کمتر از ۵/۰ واحد بين‌المللى در هر ميلى‌ليتر سرم باشد، تزريق مجدد واکسن ضرورى است.