در بيشتر کشورهاى جهان، اپيدميولوژى هارى در انسان بستگى به شيوع بيمارى در حيوان‌هاى اهلى دارد. هارى انسانى در همهٔ نقاط دنيا، به‌استثناى استراليا و اراضى قطب جنوب گزارش شده است؛ ولى در بيشتر موارد مربوط به کشورهاى در حال پيشرفت است: چون در اين کشورها بيمارى هارى در سگ کنترل نشده است. آمار سازمان‌هاى بين‌المللى نشان مى‌دهد که ۹۱% موارد هارى در انسان ناشى از گازگرفتن سگ‌ها مى‌باشد.


تعداد کلى موارد هارى انسانى در کشورهاى مختلف دنيا به‌طور کامل مشخص نيست، زيرا رقم واقعى مرگ‌ومير انسانى ناشى از هارى چندين برابر بيش از گزارش‌هاى رسمى کشورها مى‌باشد. براى مثال، در سال ۱۹۶۴ از کالبدگشائى ۱۵۹۶ جسد در بيمارستان کالى (Cali) در کلمبيا، ۲۷ مورد ازنظر هارى مثبت بود. سالانه متجاوز از ۲۵،۰۰۰ نفر در هندوستان جان خود را در اثر ابتلاء به اين بيمارى از دست مى‌دهند، در حالى که گزارش‌هاى اين کشورها به سازمان جهانى بهداشت ارقام بسيار کمترى را نشان مى‌دهد. در سال ۱۹۸۰ ميلادى مرگ‌ومير انسان در اثر هارى در کشورهائى که هارى سگ بصورت بومى (آندميک) است، آمارگيرى شد و حداقل آن در کشور کامرون (۰۴/۰ در صدهزارنفر) و حداکثر در هندوستان (۳/۳ در صدهزارنفر) برآورد شده است.