هدف‌هاى کاربردى اجرايى برنامهٔ عملياتى مبارزه با بيمارى بروسلوز در ايران را چنين مى‌توان بيان نمود: ارايهٔ خط‌مشىء و انتخاب روش‌هاى عملياتى مناسب با استفاده از امکانات شبکه‌هاى بهداشتى درمانى کشور، براساس بيماريابي، تشخيص بموقع بيماري، درمان مناسب، افزايش آگاهى در زمينه راه‌هاى سرايت و پيشگيرى بيمارى و هماهنگيِ بين بخشى با سازمان‌هاى ذى‌ربط با روشى يکسان در سراسر کشور به‌گونه‌اى که در تمام نقاط امکان آن فزاهم باشد. سازمان دامپزشکى کشور به‌همراه سازمان‌هاى ذى‌ربط ديگر و اعضاء کميتهٔ فنى مبارزه با بيمارى‌هاى قابل انتقال بين انسان و حيوان براى کل کشور طرح عملياتى زير را ارايه نموده است:


اهداف کلى:

- کاهش ميزان بروز و شيوع بيمارى در دام‌ها

- کاهش ميزان بروز بيمارى تب مالت در انسان


براى تحقيق اهداف فوق بايد با اهداف اختصاصى زير جهت اجراء برنامهٔ کنترل اقدام نمود.


اهداف اختصاصى:

- پوشش واکسيناسيون مطلوب ساليانه بيش از ۹۰% دام‌هاى ماده (بره، بزغاله، گوساله)


- شناسائى گاوهاى آلوده با افزايش ۲% در سال و حذف ۱۰۰% گاوهاى آلودهٔ شناخته ‌شده


- شناسائى بز و گوسفندهاى آلودهٔ با افزايش ۵/۰% ساليانه و حذف ۱۰۰% بُز و گوسفند آلودهٔ شناخته‌ شده


- کاهش بروز بروسلوز گاوى در جمعيت تحت پوشش به ميزان ۲/۰%


- کاهش بروز تب مالت در انسان ساليانه به ميزان ۱۰ تا ۲۰ در صدهزار براى کاهش بيمارى در انسان به‌ ميزان ۴۰ در صدهزار در پايان سال دوم


- کنترل کيفى مواد خام لبنى به‌ميزان ۳۰% در سال


- آموزش کادر فنى دامپزشکى - درمانى به ميزان ۱۰۰% در سال


- آموزش جامعه به ميزان ۱۰۰% در سال


- تشخيص و درمان استاندارد مبتلايان به ميزان ۵۰% ساليانه


راهبردها:

- تقويت و گسترش هماهنگى بين بخشى با سازمان‌هاى ذى‌ربط

- تأمين و تقويت توليدات داخلى واکسن دامى عليه بروسلوز

- تقويت و استقرار زنجيرهٔ سرد در سطوح مختلف نگهدارى واکسن و کنترل کيفى واکسن‌ها

- تأمين بودجه براى پرداخت غرامت مناسب براى دام و کود

- کشتار به موقع و کنترل کشتار دام‌هاى آلوده

- جلوگيرى از تردد بدون مجوز دام‌ها

- آموزش جامعه و نيز کادر فنى بخش بهداشت و دامپزشکى

- تعيين اثربخشى واکسن‌ها و نظارت کيفى بر مواد لبنى در مراحل اوليه، توليد و توزيع

- تعيين شيوع و بروز بيمارى در دام و انسان (وضعيت بيمارى)