پيشگيرى مالاريا دامنهٔ وسيعى دارد: اگر هدف، پيشگيرى فردى باشد، مى‌توان از ساده‌ترين وسايل استفاده کرد؛ ولى اگر منظور مبارزهٔ منطقه‌اى است، عمليات وسيع‌ترى مانند سمپاشي، مبارزه با لارو و غيره را ايجاب مى‌نمايد؛ اگر هدف ريشه‌کنى مالاريا در يک منطقه يا يک کشور است، بايد عمليات را با وسعت، دقت و مرحله‌بندى کاملترى انجام داد. بيشتر روش‌هاى پيشگيرى بر چهار هدف عمده استوار هستند:


- حذف انگل مالاريا از ميزبان انسانى

- جلوگيرى ازتماس پشه با انسان

- کاهش منابع تکثير پشه (مبارزه با لاروپشه)

- مبارزه با آنوفل بالغ


براى رسيدن به اهداف بالا، روش‌هاى پيشگيرى انفرادى و جمعي، شامل روش‌هاى به‌سازى محيط، کنترل شيميائي، بيولوژيکى و ژنتيکى بکار مى‌رود.