عامل آن از دستهٔ پاراميگزوويروس‌ها است (RNA ويروس) که مقاومت به‌نسبت زيادى دارد و در دماى کمتر از ۱۰ درجه سانتيگراد به‌مدت چند هفته تا چند ماه بيماريزا باقى مى‌ماند و در درجه‌هاى پايين‌تر ممکن است بتواند سالها زنده بماند. اين ويروس گرچه در دماى اطاق به‌مدت سه ماه، باقى مى‌ماند، ولى به‌طور معمول در عرض سه چهار روز بيماريزايى آن کاهش مى‌يابد و در درجهٔ حرارت پايين‌تر نيز امکان دارد بتواند سالها زنده بماند.


راه‌هاى ازبين بردن ويروس اوريون:


- حرارت ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتيگراد در عرض ۲۰ دقيقه

- فرمالين ۲/۰% در عرض ۲ ساعت

- اتر رقيق در عرض ۳۰ دقيقه


اين ويروس، تنها داراى يک تيپ پادگنى (آنتى‌ژنيک) است و بخاطر اينکه ويريون آن حاوى هموليزين، نورآمينيداز و هماگلوتينين است، شبيه ويروس آنفلوانزا مى‌باشد.