مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

سرخجه، يکى از بيمارى‌هاى بثورى ويروسى است که با ضايعه‌هاى پوستى ماکولوپاپولر سه‌روزه، لنفادنوپاتى و علايم مقدماتى خفيف مشخص مى‌شود و باوجود خوشخيمى و گذرابودن بيماري، درصورتى که طى ماه‌هاى اول آبستنى عارض شود، مى‌تواند باعث نقايص جنينى گردد که دراين مورد، هنوز علت آسيب سلول‌ها و اعضا بخوبى شناخته نشده است.


اجبارى کردن بررسى پادتن سرخجه در بدو ازدواج، و واکسيناسيون دختران حساس، بدون شک، مؤثرترين راه پيشگيرى از بروز سرخجه مادرزادى و عوارض خطير ناشى از آن مى‌باشد.


- عامل اتيولوژى:

عامل اين بيماري، ويروسى از گروه توگاويروس‌ها و نوعى RNA ويروس است.