مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

ديفترى يکى از بيمارى‌هاى عفونى حاد است که توسط کورينه باکتريوم ديفتريهٔ مولد توکسين، ايجاد مى‌شود. عفونت حاصله به‌طور معمول محدود به حلق و حنجره و حفره‌هاى بينى است، ولى گاهى باعث گرفتارى پوست، ملتحمه، گوش و ژنيتال‌ها نيز مى‌شود. در بيماران مبتلا به ديفترى لوزه‌ها، بيمارى شديد سيستميک و مرگ‌ومير ناشى از آن به‌نحو شايعى عارض مى‌شود و تمامى اين علايم و عوارض، دراثر اگزوتوکسينى ايجاد مى‌گردد که درموضع عفونت، توليدشده است و به ديگر نقاط بدن مى‌رسد. بيمارى ديفترى با مصرف توکسوئيد ديفتري، قابل پيشگيرى است، ولى عفونت موضعى ممکن است بدين طريق، قابل پيشگيرى نباشد.


درصورتى که واکسيناسيونِ يادآور ديفتري، هر ده‌سال يکبار براى تمامى گروه‌هاى سنى انجام نشود، هيچ تضمينى وجود ندارد که ناگهان با همه‌گيرى بزرگى مانند آنچه که در کشورهاى همسايهٔ شمالى رخ داده است مواجه نشويم.