ويروس عامل سرخک، نوعى RNA ويروس، از جنس موربيلى ويروس‌ها و خانواده پاراميگزو ويريده است که ويريون بسيار ناپايدارى دارد، به‌طورى که نسبت به اسيد، آنزيم‌هاى پروتئوليتيک، نور شديد و خشک‌شدن، حساس مى‌باشد، ولى با اين حال به مدت چندين ساعت در ريزقطره‌هاى معلق در هوا و بخصوص در شرايطى که رطوبت متوسطى وجود داشته باشد، زنده و عفونتزا باقى مى‌ماند.