در آن هنگام که سرخک، بروز نمايد شايسته است در مقام دورى از آن بود و آن وقتى است که ديده شود تدريجاً، بيمارى دربين مردم، شيوع يافته است.


”رازى“


مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

سرخک نوعى عفونت حاد است که به‌وسيله ويروس روبئولا ايجاد مى‌شود. اين بيمارى شديداً مسرى است و به‌طور معمول در کودکان، عارض مى‌گردد. سرخک را پژوهشگران دنياى پزشکى و بهداشت، از قديم‌الايام، مى‌شناختند و استادمان، محمد زکرياى رازي، کتابى تحت عنوان ”الحصبه و الجدري“ = (سرخک و آبله) تأليف نموده است و علايم، عوارض و تشخيص افتراقى اين دو بيمارى که تا آن روز يک بيمارى واحد، پنداشته مى‌شدند را خيلى فراتر از بضاعت اطلاعاتى آن زمان به‌طور مفصل، متذکر گرديده است.


هرچند احتمال حذف سرخک تاسال ۲۰۰۰ ميلادى در قارهٔ آمريکا و پس از آن در ديگر نقاط جهان وجود داشت، ولى هنوز قريب ۱۰% کل مرگ‌هاى کودکان زير پنج‌سال در سطح جهان را شامل مى‌شود و درواقع، هشتمين علت مرگ در سطح جهان است. در سال ۱۹۹۰ علت حدود ۷/۲% از ناتوانى‌هاى مادام‌العمر، بوده است و براساس گزارش‌هاى سازمان جهانى بهداشت، سالانه يک ميليون کودک را به کام مرگ فرومى‌برد. ازآنجا که بيمارى مخزن مهمى غير از انسان ندارد، حذف آن با بهره‌گيرى از برنامهٔ گسترده ايمن‌سازى و استفاده از واکسن بسيار سالم و مؤثر فعلي، جزو اولويت‌هاى سازمان جهانى بهداشت است و اميد آن مى‌رود که با توجه به تک‌مخزنى بودن آن، روزى همچون آبله، ريشه‌کن گردد. ازاينها گذشته هنوز در کشورمان، ايران، به‌فراوانى يافت شده، گاهى منجر به بروز طغيان‌هايى مى‌گردد. و بنابراين آموزش اپيدميولوژى اين بيمارى نه‌تنها در سطح رشته‌هاى پزشکى و بهداشت، بلکه براى افراد غيرپزشک نيز لازم مى‌باشد.