اقدام‌هايى که طى طغيان‌ها، همه‌گيرى‌ها و پاندمى‌هاى بيمارى بايد انجام داد: اين بيمارى بصورت همه‌گير، عارض نمى‌شود.


اقدام‌هايى که طى بروز حوادث و سوانحى مانند سيل، زلزله، آتشفشان، جنگ و امثال آن بايد انجام داد: طى حوادثى مانند جنگ، زلزله و همانندهاى آن که منجر به بى‌خانمانى عدهٔ کثيرى از مردم و اسکان آنها بصورت فشرده در اردوگاه‌هاى خاصى مى‌شود، احتمال شيوع فحشا را بايد درنظر داشته و اقدام‌هاى پيشگيرى صورت گيرد.


- پيشگيرى ثالثيه:

فلج عمومى ناشى از سيفيليس را درصورتى که در مراحل اوليه درمان کنيم، از پيش‌آگاهى به‌نسبت خوبى برخوردار خواهد بود و برخى از بيماران، سلامتى ازدست رفتهٔ خود را بازمى‌يابند، به‌طورى که مى‌توانند، دومرتبه به فعاليت‌هاى روزمرهٔ خود ادامه دهند.