- مقدمه و معرفى بيمارى:


۱. تعريف و اهميت بهداشتى:

سيفيليس، يکى از بيمارى‌هاى مقاربتى است که به‌وسيله ترپونما پاليدوم، ايجاد مى‌شود و درصورتى که درمان نشود از مراحل اول و دوم گذشته، وارد مرحله نهفتگى مى‌گردد و پس از سالها باعث گرفتارى پوستي، استخواني، قلبى - عروقى و غيره مى‌شود. امروزه با توجه به آثار متقابل سيفيليس و عفونت ناشى از HIV و بخصوص نقش سيفيليس در افزايش ميزان بروز ايدز، بر اهميت اپيدميولوژيک اين بيمارى افزوده شده است.


۲. عامل اتيولوژى:

عامل بيماري، يکى از اسپيروکت‌ها به‌نام ترپونما پاليدوم است. شايان ذکر است که هيچ‌يک از ترپونماها را تاکنون نتوانسته‌اند در محيط‌هاى آزمايشگاهى (In vitro) کشت دهند.