ميزان و راه‌هاى انتقال ويروس عامل ايدز در جدول (ميزان و راه‌هاى انتقال ويروس عامل ايدز) و نمودارهاى (عمده‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز در سطح جهان) و (عمد‌ه‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز، در ايران) مشخص شده است.

جدول ميزان و راه‌هاى انتقال ويروس عامل ايدز

نوع تماس ميزان انتقال
انتقال خون احتمال انتقال بسيار زياد و در حدود ۹۰% با بيشتر مى‌باشد.
مادر به جنين يا نوزاد موارد گزارش شده از ۲۰ تا ۶۵% متفاوت است و در موارد پيشرفته بيمارى مادر، احتمال انتقال بيشتر است.
تماس جنسي احتمال انتقال در يک تماس واحد از ۰۱/۰ تا ۱/۰ ذکر شده است، ولى وجود عوامل همراه، به‌شدت بر ميزان بروز مى‌افزايد.
اعتياد تزريقى ۰/۵ تا ۱/۰
تماس با سر سوزن کمتر از ۵/۰%


عمده‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز در سطح جهان
عمده‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز در سطح جهان

عمد‌ه‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز، در ايران
عمد‌ه‌ترين راه‌هاى انتقال ايدز، در ايران