- تأثير سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعى :

اين عوامل، تحت تأثير الگوهاى همه‌گيرى شناختى بيمارى در مناطق مختلف جهان مى‌باشد و آمار جهانى نشان دهندٔ آن است که ۵% بيماران در سنين زير ۱۴ سالگي، ۸۵% آنان در سنين ۱۵ تا ۴۹ سالگى و ۱۰% آنان در سنين ۵۰ سالگى و بالاتر مى‌باشند که ۲۸% آنان را زنان و ۷۲% آنها را مردان، تشکيل مى‌دهند.


- تأثير عوامل مساعدکننده :

عواملى مانند فقر، بيکارى و اعتياد، زمينه را براى گرايش به‌فحشا مساعد مى‌کند و فرد را به گروه پرخطر ايدز ملحق مى‌نمايد.