- هنوز مطالعهٔ کاملى در زمينهٔ سرواپيدميولوژى موارد HIV مثبت موجود در کشور صورت نگرفته و لازم است درقالب يک طرح پژوهشى کشورى با شرکت تمام دانشگاه‌هاى علوم پزشکى کشور، انجام شود.


- هم‌اکنون نيمى از موارد ثابت‌شدهٔ کشورى در معتادان تزريقى غرب کشور رخ مى‌دهد. HIV و TB دو قاتل مشترکند که پيشرفت يکديگر را سرعت مى‌بخشند، به‌حساب مى‌آيند.


- سل، علت اصلى مرگ در افراد HIV مثبت است.


- يک‌سوم موارد افزايش بروز سل در پنج سال گذشته را مى‌توان به HIV نسبت داد.


- در حال حاضر HIV محتمل‌ترين عامل بالقوهٔ تبديل عفونت سلى به بيمارى سل مى‌باشد.


- در تماس با مايکوباکتريوم توبرکولوزيس، احتمال ابتلاء افراد HIV مثبت به بيمارى سل، ۳۰ برابر افراد HIV منفى است.


- طبق تخمين سازمان جهانى بهداشت در پايان قرن بيستم، عفونت ناشى از HIV سالانه حداقل ۴/۱ ميليون مورد سل فعال، به‌بار خواهد آورد.


- از ۳۱ ميليون مورد تخمينى HIV مثبت در سال ۱۹۹۷ حدود يک‌سوم آنان مبتلا به سل نيز بوده‌اند.


- سل، مسؤول يک‌سوم موارد مرگ‌هاى ناشى از ايدز در سراسر جهان مى‌باشد.


- سل مسؤول ۴۰% موارد مرگ ناشى از ايدز در آفريقا و آسيا است.


- حدود دوسوم افراد مبتلا به عفونت ناشى از HIV در هندوستان، ممکن است دچار سل نيز باشند.