عامل آن ديپلوکوک گرم منفى نايسرياگونورآ است که به‌طور طبيعى در سطوح مخاطى اپيتليوم استوانه‌اى ساکن بوده، به‌طور معمول دراثر تماس جنسى نزديک، به ديگران منتقل مى‌شود. ساير عفونت‌هاى اوليهٔ ناشى از اين ميکروب عبارت است از پروکتيک، فارنژيت، کونژنکتيويت و لوواژينيت. درضمن دراثر انتشار مستقيم ميکروارگانيسم به ساير نقاط بدن، عوارض زير نيز گاهى بروز مى‌نمايد: اپيديديميت، پروستاتيت،ٰ آبسه غدد بارتولن، سالپنژيت و پرى‌هپاتيت.