پيشگيرى ثانويه

پيگيرى درمان‌شدگان عفونت‌هاى گونوکوکى

۱ - به مردانى که دچار گونورهٔ بدون عارضه‌اى هستند، بايد توصيه شود درصورت عدم دريافت پاسخ درمانى سريع يا عود علايم قبلي، دوباره مراجعه نمايند. حدود يک هفته بعد از خاتمهٔ درمان گونوره ساده، بايد درمان‌شدگان از نظر اورتريت گونوکوکى و غيرگونوکوکى مورد بررسى قرار گيرند. زيرا درصورتى که تا اين زمان علايم بالينى به‌طور کامل برطرف شده و عود نکرده باشد، مى‌توان از ريشه‌کن شدن گونوکوک‌ها اطمينان حاصل نمود. به‌طورى که فقط درصورت آلودگى مجدد، علايم بالينى ظاهر خواهد شد. البته حدود دوماه بعد از درمان گونوره، بايد آزمون تشخيص سيفيليس نيز انجام شود.


۲ - زنانى که دچار گونورهٔ بدون عارضه‌اى هستند، زمانى درمان‌شده تلقى مى‌شوند که دو کشت منفى به فاصلهٔ يک‌هفته بعد از خاتمهٔ درمان داشته باشند و آزمون سرم‌شناختى (سرولوژي) سيفيليس که حدود دوماه بعد در آنها انجام مى‌گردد، منفى گزارش شود.

جدول پيگيرى تماس يافتگان

وضعيت فرد مبتلا
نحوهٔ پيگيرى تماس يافتگان با وي
مرد مبتلا به اورتريت حاد
کليهٔ افرادى که با وى تماس جنسى داشته‌اند بايد مورد معاينه قرار گيرند و از آنجا که حدود دوسوم تماس يافتگان، مبتلا به سوزاک مى‌شوند و از طرفى زنان در معرض خطر بروز PID قرار خواهند گرفت، تماس يافتگان مؤنث تا حاضر شدن جواب کشت بايد تحت پيشگيرى داروئى قرار گيرند (درمان اپيدميولوژيک).
زن داراى علائم بالينى (مانند فرد مبتلا به PID)
تمام مردان مظنونى را که طى ۴ هفتهٔ گذشته ممکن است با وى تماس جنسى يافته باشند، بايد مورد معاينه قرار داد. زيرا نزديک به نيمى از اين افراد مبتلا به سوزاک خواهند بود.
ديزوري، ترشح جديد واژينال، قاعدگى غيرطبيعى و ...
در صورتى که مرد هيچ‌گونه علامتى نداشته باشد، بايد اقدام به کشت داخلى مجرائى نمود و در صورت مثبت بودن کشت، وى را تحت درمان قرار داد.


۳ - کسانى که دچار عفونت گونوکوکى ناحيهٔ حلق يا رکتوم بوده‌اند نيز مى‌بايد پس از ختم درمان درد و نوبت به فاصلهٔ يک هفته ازنظر کشت مجدد محل عفونت و حدود دوماه بعد ازنظر آزمون سرولوژى سيفيليس مورد بررسى قرار گيرند.


۴ - افراد درمعرض خطر، مانند مردان همجنس‌باز و زنان فاحشه، علاوه بر اقدام‌هايى که در بند ” ۳کر شده است، ماهى يک مرتبه بايد مورد بررسى قرار گيرند.

پيشگيرى ثالثيه

مداخلهٔ جراحى يا اقدام‌هاى ديگر به‌منظور درمان نازايى ناشى از گرفتارى لوله‌ها و تخمدان‌ها مى‌تواند درنظر باشد.