عفونت‌هاى بيمارستانى از سه جنبه حايز اهميت و در خور مطالعه است:

ابتلاء

ميزان بروز عفونت‌هاى بيمارستانى حدود ۵ تا ۱۰% تخمين زده مى‌شود و به‌ عبارت ديگر و به ‌طور کلي، در جهان امروز ۵ تا ۱۰% تمامى بيماران بسترى در بيمارستان‌ها دچار اين‌گونه عفونت‌ها مى‌شوند.


اين ميزان‌ها برحسب کشور، نوع بيمارستان، بخش، سرويس و غيره متفاوت است، ولى مى‌توان گفت که رقم ۵% حداقل ميزانى است که با وجود نظام‌هاى مراقبت و کنترل روى مى‌دهد و بنابر اين در اکثر کشورها مى‌توان رقمى در حدود ۱۰% را پذيرفت. اين امر موجب بروز ۲تا ۴ ميليون مورد عفونت و ۲۵،۰۰۰ مورد مرگ با هزينه‌اى بيش از ۵/۴ ميليارد دلار در سال در آمريکا مى‌گردد.


ميزان‌هاى ابتلاء از ۱% در بخش‌هاى نورولوژى تا ۵/۶۱% در بخش‌هاى سوختگى قابل تغيير است و با اينکه فقط ۵ تا ۱۰% کل بيماران بسترى در بخش‌هاى مراقبت ويژه تحت درمان قرار مى‌گيرند، ۲۵% از کل عفونت‌هاى بيمارستانى را تشکيل مى‌دهند. به ‌طور کلي، ميزان بروز اين‌گونه عفونت‌ها در بخش‌هاى مراقبت ويژه ۵ تا ۱۰ برابر بخش‌هاى عمومى بيمارستان است.


از سوى ديگر برخى از عفونت‌ها به‌طور عمده از نوع بيمارستانى هستند، که به ‌عنوان مثال مى‌توان به باکتريمى‌هاى کلبسيلا و انتروککى اشاره نمود که در دو مطالعهٔ مجزا به ‌ترتيب ۲۰% و ۷۰% از آنها را نوع بيمارستانى تشکيل داده و با مرگ‌ومير بالا (بين ۱۷ تا ۴۵%) همراه بوده است.

هزينه

گفته مى‌شود که هر عفونت بيمارستانى به ‌طور متوسط ۵/۴ روز به ‌روزهاى بسترى مى‌افزايد، ولى مى‌تواند از ۱ تا ۱۲ روز متغير باشد، و بنابر اين، هزينهٔ قابل توجهى را بر بيمارستان تحميل نمايد. افزايش روزهاى بسترى و هزينه نيز برحسب شرايط مختلف متفاوت است و براى مثال، در يک مطالعه که در بخش مراقبت ويژهٔ کودکان نارس انجام شد، متوسط روزهاى بسترى اضافه‌شده ۱۴ روز و افزايش هزينه معادل ۲۵۰۰ دلار بوده است. هرگاه فرض کنيم که از هر ۱۰۰۰ نفر ايرانى ۲نفر در سال بسترى مى‌شوند و ۱۰% بسترى‌ شدگان دچار عفونت بيمارستانى مى‌گردند و هريک از ايشان به ‌طور متوسط ۵ روز به ‌طول بسترى ‌بودن آنان افزوده مى‌شود، مى‌توان چنين محاسبه نمود:


تعداد افراد بسترى (نفر) ۱۲۰،۰۰۰ = ۱۰۰۰/۲ × ۶۰،۰۰۰،۰۰۰


تعداد مورد عفونت بيمارستانى (نفر) ۱۲،۰۰۰ = ۱۰% × ۱۲۰،۰۰۰


موارد عفونت بيمارستانى (تخت در روز) ۶۰،۰۰۰ = ۵ × ۱۲،۰۰۰


هزينهٔ مستقيم سالانه (ريال) ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = (هزينه يک تخت به ريال در روز)۱۰۰،۰۰۰ × ۶۰،۰۰۰

ميرائى

عفونت‌هاى بيمارستانى هم به علت ويژگى‌هاى عامل عفونت‌زا (مقاومت، قدرت تهاجم و بيمارى‌زائي) و هم نوع بيمارانى که دچار آن مى‌شوند، داراى کشندگى بالائى است. به‌ طور کلي، اگر عفونت‌هاى بيمارستانى را به ‌عنوان علت مستقيم مرگ درنظر گيريم، به ‌طور ميانگين، ۳% مبتلايان را تلف مى‌سازد و در صورتى که به‌ عنوان همراه با بيمارى‌هاى ديگر درنظر گرفته و يا بصورت علت غيرمستقيم مرگ تلقى گردد، تأثير آن بر افزايش مرگ‌ومير بسيار بيشتر است. البته اين ميزان نيز تحت تأثير عوامل متعددى از قبيل نوع عامل، نوع عفونت، اعضاء مبتلا، بيمارى‌هاى زمينه‌اى و ويژگى‌هاى ميزبان است. به ‌طورى که در برخى موارد قريب نيمى از مبتلايان را مى‌کشد. در يک مطالعه در کشور آلمان نشان داده شد که عفونت بيمارستانى مرگ‌ومير بيمارستانى را به ۳ برابر افزايش مى‌دهد.