مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

وبا (کلرا) نوعى بيمارى حاد است که دراثر آنتروتوکسين ويبريوکلراى کلونيزه‌شده در روده باريک ايجاد مى‌شود و در اکثر موارد شديد، باعث ازدست رفتن سريع مايع‌ها و الکتروليت‌ها ازطريق روده مى‌گردد و در صورتى که درمان نشود، به شوک هيپوولميک، اسيدوز متابوليک و مرگ بيماران منجر مى‌گردد. اين بيمارى که يکى از قديمى‌ترين و شناخته‌شده‌ترين بيمارى‌هاى مسرى به‌حساب مى‌آيد در طول تاريخ، عده کثيرى از انسان‌ها را به‌هلاکت رسانده، در حال حاضر نيز نه‌ تنها در روستاها و ازطريق آب رودخانه‌ها و جويبارها و چاه‌هاى کم‌عمق، بلکه در شهرها نيز ازطريق آب لوله‌کشى خوب تصفيه نشده يا آلودگى مجدد و بين‌راهى آب‌هاى لوله‌کشي، گاهى بسرعت منتشر مى‌شود و فاجعه بزرگى مى‌آفريند. بنابراين، اهميت اين بيمارى به‌عنوان يکى از معضل‌هاى مهم بهداشتي، در سراسر جهان، به‌قوت خود باقى‌مانده، باتوجه به قابليت پيشگيرى و کنترل آن، لازم است تدريس اپيدميولوژى اين بيمارى همواره جزء اولويت‌هاى آموزشي، در نظر گرفته شود.

کنترل وبا در هر کشور، در گِرو مُدرنيزه ‌کردن سيستم آب و فاضلاب و اعمال همين اقدام‌ها در ساير کشورها مى‌باشد.