وضعيت جهانى و منطقه‌اى بيمارى

بيشترين شيوع جذام، مربوط به آسيا و آفريقا و تا حدودى آمريکاى مرکزى و جنوبى و اقيانوسيه مى‌باشد و تخمين زده مى‌شود حدود ۱۰ ميليون نفر در سطح جهان، مبتلا به اين بيمارى بوده‌اند، ولى کاربرد وسيع داروهاى ضد جذام از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ باعث معالجه و بهبود بيش از ۹ ميليون نفر (۸۵%) آنان گرديده و در پايان سال ۱۹۹۷ از مجموع ۱۲۲ کشور بومى (آندميک) جذام، قريب ۹۰ کشور، موفق به حذف اين بيمارى (موارد کمتر از يک نفر در هر ده‌هزار نفر جمعيت) گرديده‌اند.


طبيعت بيمارى به ‌نحو بارزى تحت تأثير انتشار جغرافيائى آن قرار دارد به‌ طورى که در کشورهاى آسيائى و آفريقائى در اغلب موارد، به‌ شکل توبرکولوئيد و تنها در ۲۰% موارد، به‌ شکل لپروماتوز، تظاهر مى‌نمايد! در حالى که در برزيل و ونزوئلا به‌ نحو شايعى به ‌شکل لپروماتوز، عارض مى‌گردد. البته تأثير عوامل محيطى در ميزان و نحوهٔ بروز بيمارى را بيش از يک هزار سال قبل نيز مى‌شناخته و بر اين باور بوده‌اند که در هر منطقه‌اى که حرارت هوا زياد و غذا نامطلوب باشد، زمينه براى بروز جذام به‌ عنوان يک بيمارى مسري، فراهم خواهد شد. همان طور که در اسکندريهٔ آن روز، چنين بوده است.


از اواخر سال ۱۹۹۷، جذام به ‌عنوان يک معضل بهداشت عمومى در ۳۲ کشور (جمعيت بيشتر از يک ميليون نفر و ميزان شيوع بالاتر از ۱ مورد در هر ۱۰،۰۰۰ نفر جمعيت) که عمدتاً در کمربند بين حاره‌اى جهان قرار گرفته‌اند، در نظر گرفته شده است. اغلب بار جهانى جذام اکنون در ۱۶ کشور در قاره‌هاى آسيا، آفريقا و آمريکا متمرکز شده است. به علاوه، به ‌نظر مى‌رسد که بيماري، اکنون در حال کاهش و محدود شدن به نواحى جغرافيائى محدودى در داخل کشورهاى بومى (آندميک) باشد.

شيوع بيمارى در سطح جهان

در آغاز سال ۱۹۹۸، تعداد ۸۰۴،۳۹۶ مورد جذام در سطح جهان، براى درمان ثبت شده است. انتشار شيوع ثبت ‌شده توسط مناطق سازمان جهانى بهداشت، نشانگر سطوح متفاوتى از بومى‌ بودن بيماري، در جهان مى‌باشد.

جدول شيوع و شناسائى جذام برحسب مناطق سازمان جهانى بهداشت و تغيير در ميزان شيوع، سال‌هاى ۹۹-۱۹۹۸

منطقهٔ WHO تعداد موارد ثبت شده براى درمان
 (ميزان به ازاء ۰۰۰/۱۰ نفر)
درصد تغيير در تعداد موارد (%)
 
تعداد موارد جديد گزارش شده (ميزان به ازاء ۰۰۰/۱۰۰ نفر) سال ۱۹۹۹
 
۱۹۹۸ ۱۹۹۹
آفريقا (۱/۱۰) ۶۸۴۵۷ (۱/۰۰) ۶۴۴۹۰ ۵/۸- ۵۵۶۳۵
آمريکا (۱/۱۰) ۸۶۰۲۹ (۱/۱۰) ۹۰۴۴۷ ۵/۱ ۴۵۵۹۹
مديترانهٔ شرقى (۰/۲۰) ۹۷۴۸ (۱/۲۰) ۸۷۸۵ ۹/۹- ۵۷۵۷
جنوب شرقى آسيا (۴/۳۰) ۶۳۵۷۱۹ (۳/۸۰) ۵۷۴۹۲۴ ۹/۶- ۶۲۱۶۲۰
غرب اقيانوس آرام (۰/۱۰) ۱۹۴۷۸ (۰/۱۰) ۱۳۷۷۱ ۲۹/۳- ۹۵۰۱
جمع کل (۱/۴۰) ۸۱۹۴۴۰ (۱/۲۵) ۷۵۲۴۱۴ ۸/۲- ۷۸۳۱۱۲


در ۱۶ کشور بومى عمده که ۹۵% مشکل جهانى جذام را تشکيل مى‌دهند، ميزان شيوع گزارش‌ شده هنوز ۹/۳ در هر ۱۰،۰۰۰ نفر است که نشان مى‌دهد تلاش‌هاى مضاعف براى نيل به حذف به موقع جذام به‌ عنوان معضل بهداشت عمومي، مورد نياز خواهد بود و بنابر اين ممکن است برخى از اين کشورها نيازمند تداوم و تشديد فعاليت‌ها پس از سال ۲۰۰۰ براى رسيدن به هدف حذف باشند.