جذام، يکى از بيمارى‌هاى مسرى است که گاهى از پدر و مادر به کودکان آنها و از بيماران، به همسايگان آنان انتقال مى‌يابد و با وضعيت نامطلوب مسکن و تغذيه نيز مرتبط است.


”ابن سينا“


مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

جذام، در طول تاريخ بيش از هر بيمارى ديگرى باعث ايجاد رعب و وحشت انسان‌ها گرديده و موجبات انزواى اجتماعى آنان را فراهم کرده است. اين بيمارى که قدمت زيادى دارد، نوعى بيمارى التهابى مزمن است که به ‌وسيله مايکوباکتريوم لپرا ايجاد مى‌شود و طيف بالينى آن وابسته به پاسخ ايمنى ميزبان بوده، هرچند به‌عنوان بيمارى مزمن باکتريائى پوست و اعصاب محيطى مطرح است، ولى در نوع لپروماتوز (Lepromatous) باعث گرفتگى راه‌هاى تنفس فوقانى نيز مى‌شود.


کارشناسان سازمان جهانى بهداشت، ”مورد جذام“ را از نقطه‌نظر کاربردي، چنين تعريف کرده‌اند: يک مورد جذام، عبارت است از شخصى که دچار ضايعه‌هاى هيپوپيگمانته يا قرمزرنگ با فقدان قطعى حس، درگيرى اعصاب محيطى بصورت ضخيم‌شدن واضح، از دست دادن حس و اسمير پوستى مثبت ازنظر باسيل‌هاى اسيدفاست، بصورت منفرد يا مجموعه‌اى از اين تغييرات باشد.