بررسى همه‌گيرشناختى و توزيع مکانى و زمانى و فردى بيمارى‌هاى قابل انتقال (بيمارى‌هاى مسري) در ايران را اپيدميولوژى بيمارى‌هاى قابل انتقال گويند که اين بيمارى‌ها شامل بيمارى‌هاى منتشره از راه دستگاه گوارش، بيمارى‌هاى منتشره از راه دستگاه تنفس، بيمارى‌هاى داراى ناقل يا مخزن، بيمارى‌هاى مقاربتي، بيمارى‌هاى قابل انتقال مزمن، بيمارى‌هاى قابل پيشگيرى با واکسن و عفونت‌هاى بيمارستانى مى‌باشند.