بهترين بررسى نوع انسان، خود انسان است. اين امر مؤيد اهميت بهترين استفاده از کاربرد مشاهدات بر افراد يا جمعيت‌هاى در معرض عوامل مشکوک ايجادکننده بيمارى است.


به‌طور معمول مطالعات توصيفي، نخستين مرحله کاوش‌هاى همه‌گيرى شناختى را تشکيل مى‌دهند. در اين مطالعات مشاهده توزيع بيمارى يا ويژگى‌هاى مرتبط با سلامتى در جوامع انسانى و شناسايى ويژگى‌هايى که به‌نظر مى‌آيد با بيمارى موردنظر رابطه همبستگى دارند، مورد توجه است. در اين مطالعات اساساً به پرسش‌هاى ذيل پاسخ داده مى‌شود:


- زمان وقوع بيمارى ........................................ توزيع زمانى

- محل وقوع ................................................. توزيع مکانى

- کسانى که به بيمارى مبتلا مى‌شوند ................... توزيع شخص


رؤوس روش‌هاى مربوط به مطالعات توصيفى را مى‌توان به شرح ذيل نوشت:


۱. تعريف جمعيت مورد بررسى

۲. تعريف بيمارى تحت بررسى

۳. شرح بيمارى برحسب: زمان ، مکان ، شخص

۴. تعيين حجم بيمارى در جامعه

۵. مقايسه با نشانگرهاى معلوم

۶. تنظيم فرضيه علتى