از هريک از دو نوع مطالعه اول مى‌توان تعيين کرد که:


- آيا بين بيمارى و عامل مظنون ارتباط آمارى وجود دارد يا نه؟

- اگر رابطه‌اى وجود دارد توان آن تا چه اندازه است؟

مطالعات بوم‌شناختى

مطالعات بوم‌شناختى يا مطالعات همبستگى (Correlational) يک دسته از مطالعات تحليلى مى‌باشند که در اين نوع مطالعات جمعيت واحد مطالعه مى‌باشند و درواقع به بررسى جمعيت و روابط آنها و علل و عوامل ايجادکننده بيمارى‌ها مى‌پردازد.

مطالعات مقطعى

مطالعات مقطعى يک نوع از مطالعات تحليلى مى‌باشند که درواقع به مطالعه شيوع بيمارى‌ها در بين افراد مى‌پردازد که در اين نوع مطالعه افراد واحد مطالعه مى‌باشند. که در يک مقطع زمانى مشخص به بررسى ميزان شيوع در بين افراد مى‌پردازد.