مزاياى بررسى همگروهى

۱. محاسبه ميزان بروز را مى‌توان انجام داد.


۲. چند پيامد احتمالى مرتبط با مواجهه را مى‌توان بصورت همزمان بررسى نمود - يعنى مى‌توان رابطه بين عامل مظنون را با بسيارى از بيمارى‌هاى ديگر هم علاوه بر بيمارى مورد مطالعه، بررسى کرد؛ مثلاً طرح‌هاى بررسى همگروهى براى مطالعه رابطه بين سيگارکشيدن و سرطان ريه نشان داده‌اند که بين سيگارکشيدن و بيمارى‌هاى عروق کورونر قلبي، زخم پپتيک، سرطان مرى و چند بيمارى ديگر هم رابطه وجود دارد.


۳. بررسى‌هاى هم‌گروه برآورد مستقيم از خطر نسبى را بدست مى‌دهند.


۴. نسبت مقدار - پاسخ را هم مى‌توان محاسبه کرد.


۵. چون گروه‌هاى مقايسه‌اى پيش از بروز بيمارى تشکيل يافته‌اند، بعضى اشکال تورش مانند بدى طبقه‌بندى افراد بصورت مواجهه‌يافته و مواجهه‌نيافته را مى‌توان به حداقل کاهش داد.

معایب بررسی همگروهی

۱. اين بررسى‌ها شامل عده خيلى زياد افراد هستند - بررسى‌هاى همگروهى به‌طور معمول براى بررسى‌هاى مربوط به بيمارى‌هاى نادر که ميزان رويداد آنها در جمعيت کم باشد مناسب نيستند.


۲. تکميل بررسى همگروهى و بدست آوردن نتايج مدت زيادى وقت مى‌گيرد. (مثلاً در مطالعات مربوط به سرطان ۳۰-۲۰ سال) که در اين مدت ممکن است محقق بميرد يا طبقه‌بندى شرکت‌کننده در بررسى عوض شود. حتى درمورد بيمارى‌هاى مزمن خيلى شايع مانند بيمارى‌هاى عروق قلبى به دشوارى مى‌توان بررسى‌هاى همگروهى را انجام داد. زيرا معاينه پزشکى تعداد زياد افراد درنهايت دشوار است.


۳. بعضى مشکلات اجرايى مانند کم‌بودن کارمندان مجرب، کمى اعتبارات و وسعت نگهدارى پرونده‌ها اجتناب‌ناپذير است.


۴. بعيد نيست که تعداد قابل توجهى از افراد اوليه هم‌گروه کم‌شوند زيرا يا مهاجرت مى‌کنند يا علاقه خود را به شرکت در بررسى ازدست مى‌دهند و يا از ارائه اطلاعات موردنياز خوددارى مى‌کنند.


۵. يک عامل محدودکننده انتخاب هم‌گروه‌هاى مقايسه‌اى به نحوى است که گوياى جامعه مواجهه‌يافته يا مواجهه‌نيافته باشند. کسانى که براى شرکت در بررسى داوطلب مى‌شوند ممکن است نماينده گوياى همه افراد واجد ويژگى موردنظر نباشند.


۶. ممکن است در طى زمان در روش‌هاى استاندارد يا معيارهاى تشخيص بيمارى باتوجه به طول مدت پيگيرى دگرگونى‌هايى پديد آيد. در هنگام تنظيم پيش‌نويس طرح بررسى به‌دشوارى مى‌توان همه دانش‌هاى جديد يا آزمون‌هاى نوين بعدى را در آن گنجاند.


۷. بررسى‌هاى همگروهى پرهزينه‌اند.


۸. خود بررسى هم ممکن است رفتار مردم را دگرگون نمايد، مثلاً اگر بررسى اثر سيگارکشيدن بر سرطان ريه مورد نظر باشد ممکن است در هم‌گروه مورد بررسى افزايش توجه بسيار نسبت به موضوع حسب و سبب شود که افراد يا سيگار را ترک کنند و يا تعداد سيگار مصرفى خود را کاهش دهند.


۹. در هر بررسى همگروهى مشکلات اخلاقى با درجات متفاوتى از اهميت وجود دارد. با افزايش و تجمع شواهد مربوط به عامل موردنظر در ايجاد بيمارى ناچار به اقدام مداخله‌اى و درصورت امکان کاهش يا حذب آن عامل خواهيم شد.


۱۰. بالاخره آنکه در بررسى همگروهى به‌خاطر ملاحظات عملى ناچار توجه بر تعداد محدودى از عوامل احتمالى مرتبط با بيمارى يا پيامد متمرکز مى‌شود.