در علم اپيدميولوژى جهت بررسى بيمارى‌ها روش‌هاى مختلفى جهت مطالعه و بررسى بيمارى‌ها وجود دارد که يکى از اين روش‌ها مطالعات مشاهده‌اى است. اين مطالعات مطالعاتى است. که فرد محقق با توجه به ديده‌ها و شنيده‌هاى خود در جامعه و محيط اطراف به بررسى بيمارى‌ها مى‌پردازد و هيچگونه دخل و تصرفى در آن ندارد.