ديناميک انتقال بيمارى‌ها به چند عامل بستگى دارد، مانند: مخزن عفونت، رابطه ناقل با محيط (Bionomic)، رفتار انسان، محيط زيست و سطح ايمنى جمعيت آلوده. شکل زنجيره عفونت نشان دهنده مدل بيمارى‌هاى عفونى در انسان است. اصولاً در هر زنجيره انتقال سه حلقهٔ پيوسته؛ يعنى مخزن، راه‌هاى انتقال و ميزبان حساس، وجود دارد.


زنجيره عفونت
زنجيره عفونت