تجمع لنف در فضاى پلور ممکن است ۱. مادرزادي، ۲. تروماتيک پس از جراحي، ۳. تروماتيک غيرجراحى يا ۴. غيرتروماتيک باشد.


شيلوتوراکس مادرزادى نسبتاً نادر است و به‌علت ناهنجارى‌هاى مادرزادى سيستم لنفاوى نظير فقدان مجراى توراسيک يا فيستول بين مجراى توراسيک و فضاى پلور ايجاد مى‌شود. شيلوتوراکس تروماتيک پس از جراحى به‌دنبال اقدامات تشخيصي، يا جراحى که باعث آسيب مجراى توراسيک مى‌شود نظير اعمال جراحى بر روى قلب و عروق يا مرى رخ مى‌دهد، هرچند که شانت‌هاى پوستى وريدهاى ساب‌کلاوين و ژوگولار داخلى نيز به‌طور فزاينده‌اى با اين مشکل مواجه هستند. شيلوتوراکس تيروماتيک غيرجراحى يا ۴. غير تروماتيک باشد.


شيلوتوراکس مادرزادى نسبتاً نادر است و به‌علت ناهنجارى‌هاى مادرزادى سيستم لنفاوى نظير فقدان مجراى توراسيک يا فيستول بين مجراى توراسيک و فضاى پلور ايجاد مى‌شود. شيلوتوراکس تروماتيک پس از جراحى به‌دنبال اقدامات تشخيصي، يا جراحى که باعث آسيب مجراى توراسيک مى‌شود نظير اعمال جراحى بر روى قلب و عروق يا مرى رخ مى‌دهد، هرچند که شانت‌هاى پوستى وريد‌هاى ساب‌کلاوين و ژوگولار داخلى نيز به‌طور فزايندە‌اى با اين مشکل مواجه هستند. شيلوتوراکس تروماتيک غيرجراحى به‌دنبال تروماهاى نافذ يا غيرنافذ يا انفجارى رخ مى‌دهد. براى آسيب ديدن مجراى توراسيک، شکستگى ضرورى نيست. به‌نظر مى‌رسد مکانيسم شايع پارگي، ماليده‌شدن مجرا به ستون راست ديافراگم باشد که ممکن است در سرفهٔ شديد يا هيپراکستانسيون ستون فقرات رخ دهد. شيلوتوراکس غير تروماتيک عموماً جدى تلقى مى‌شود چون شايع‌ترين علت آن سرطان است. ساير علل عبارتند از: سيروز کبدي، آنوريسم آئورت توراسيک و فيلارياز.


درمان شيلوتوراکس غير بدخيم عبارت است از خارج کردن مقدار مناسى از مايع با سوزن يا درناژ با لولهٔ بسته تا ريه بتواند به‌طور کامل متسع شود. در بسيارى از موارد ماهيت سمى لنف باعث بسته شدن پلور و مسدود شدن محل نشت لنف مى‌شود. رژيم غذائى بيمار بايد چربى کمى داشته باشد. در اين شرايط، تغذيهٔ وريدى حتى بيش از حد نياز، نتايج را بهبود بخشيده است. اگر در صورت انجام درناژ وضعيت بيمار سريعاً بهبود نيابد، بهتر است عمل جراحى جدا کردن و بستن مجرا در نظر گرفته شود. تزريق موارد اسکلروزان نظير موادى که در افيوژن‌هاى بدخيم پلور مورد استفاده قرار دارد ممکن است مفيد باشد- به‌ويژه در نوزادان.