گاهى اوقات پس از عفونت‌هاى درازمدت پلور، تجمع ارگانيزه خون در فضاى پلور، به‌دنبال آمپيم، سل و در آزبستوز و سيليکوز، کلسيفيکاسيون در پلور ديده مى‌شود. پلور دنده‌اى و ديافراگماتيک بيشتر از پلور احشائى درگير مى‌شود.


ممکن است در توراکتومى پلاک‌هاى هيالين ديده شود و با بيمارى متاستاتيک پلور اشتباه گرفته شود. علت پلاک‌هاى پلور شناخته شده نيست ولى اين وضعيت ممکن است به‌دنبال سل يا استنشاق فيبرهاى آزبست رخ دهد.