لوپوس اريتماتوز سيستميک در نيمى از موارد با افيوژن پلور همراه است. درگيرى پلور به‌تنهائى تنها در ۱۰% از اين موارد ديده مى‌شود؛ افيوژن‌ها معمولاً کوچک هستند. در حدود ۳۰% تا ۵۰% از موارد اندازهٔ قلب در راديوگرافى بزرگ ديده مى‌شود.


افيوژن پلور ممکن است در آرتريت روماتوئيد و معمولاً در مردان ميانسال ديده شود. در اين موارد افيوژن معمولاً يک‌طرفه است و سمت راست را بيشتر از سمت چپ درگير مى‌کند. به‌نظر مى‌رسد که ارتباطى بين وجود تظاهرات ريوى بيمارى روماتوئيد و افيوژن پلور وجود ندارد.

بيمارى‌هاى قلبى - عروقى

در پريکارديت فشارنده و نارسائى احتقانى قلب نيز افيوژن پلور ديده مى‌شود. درگيرى همى توراکس راست به‌تنهائى بسيار شايع است، هرچند که ممکن است افيوژن دوطرفه باشد. گاهى از اوقات مايع محدود به شيارهاى بين لوب‌ها است و ممکن است شبيه به توده‌اى باشد که خود به‌خود برطرف مى‌شود. اگر اين مايع خونى باشد، بايد احتمال انفارکتوس ريوى همراه با آن در نظر گرفته شود. افيوژن‌هاى بين لوبى در بيشتر موارد شيار افقى راست را درگير مى‌کنند ولى ممکن است دوطرفه باشند.

پانکراتيت

افيوژن پلور ثانويه به پانکراتيت معمولاً تنها سمت چپ را درگير مى‌کند. تشخيص با يافتن آميلاز در مايع پلور با غلظتى بيشتر از غلظت سرمى آن، تائيد مى‌شود.

سندرم مِيگ

سندرم ميگ (آسيت و هيدروتوراکس) اولين بار در بيماران مبتلا به فيبروم تخمدان تعريف شد. اين سندرم هم‌چنين در تومورهاى لگنى نظير تکوما، تومورهاى سلول‌هاى گرانولوزا، تومورهاى برنر، سيست‌آدنوما، آدنوکار سينوما و فيبروميوماى رحم ديده مى‌شود. برداشتن تومور لگنى بدون استثناء به‌ برطرف شدن هر دو افيوژن منتهى مى‌شود.

سيروز کبد

هيدروتوراکس در سمت راست در حدود ۵% از مبتلايان به سيروز و آسيت ديده مى‌شود.

بيمارى ترومبوآمبوليک

افيوژن پلور به‌دنبال ترومبوآمبوليسم ريه‌ها معمولاً سروزى - خونى است ولى ممکن است کاملاً خونى نيز باشد. معمولاً افيوژن کوچک است و با يافته‌هاى راديوگرافيک خاص در ريه‌ها همراه است. درمان افيوژن پلور معمولاً ضرورى نيست. و مايع پس از چند روز جذب مى‌شود.