در افيوژن پلور اگر حجم مايع تجمع يافته در فضاى پلور کمتر از ۳۰۰ ميلى‌ليتر باشد ممکن است يافته‌هاى فيزيکى طبيعى باشند. معمولاً براى آنکه مدياستن به‌سمت مقابل جا به‌جا شود بايد حجم مايع پلور از ۱۰۰ ميلى‌ليتر بيشتر باشد. در صورتى‌که با وجود حجم زياد مايع، مدياستن به‌سمت مقابل منحرف نشود، کارسينوم برونش اصلى و آتلکتازى ريهٔ همان‌طرف، مدياستينوم ثابت شده ناشى از غدد لنفاوى نئوپلاستيک؛ مزوتليوم بدخيم؛ و ارتشاح شديد و معمولاً تومورال ريه در همان طرف از جمله عللى هستند که بايد در نظر گرفته شوند. ممکن است حرکات تنفسى در سمت گرفتار کاهش پيدا کرده باشد يا سمت گرفتار پُر يا حتى برجسته شده باشد و در صورتى‌که افيوژن به‌ مدت طولانى ادامه پيدا کند، ممکن است همى‌توراکس گرفتار دچار انقباض يا بى‌حرکتى شود. فضاهاى بين‌دنده‌اى باريک مى‌شوند و دنده‌ها مانند سفال روى هم قرار مى‌گيرند. التهاب حاد پلور ممکن است با حساسيت فضاهاى بين‌دنده‌اى يا در موارد پيشرفته با تورم، گرمى موضعى و قرمزى همراه باشد. با افيوژن، فرميتوس لمسى کاهش پيدا مى‌کند و ريه در دق، مات مى‌شود.


اصطلاح افيوژن پلور يعنى وجود مايع اندوژن در فضاى پلور. هيدروتوراکس يعنى افيوژن مايع سروز، خواه ترانسودا، خواه اگزودا باشد. حالت‌هاى ديگر عبارتند از: پيوتوراکس (آمپيم)، هموتوراکس و شيلوتوراکس.


تعيين نوع دقيق افيوژن با بررسى مايع به‌دست آمده از توراکوسنتز ممکن مى‌شود (جدول صفحه زیر).


مايع ترانسودا، وزن مخصوص کمتر از ۰۱۶/۱ و محتواى پروتئينى کمتر از ۳g/dL دارد، حاوى تعداد بسيار کمى سلول است و در اکثر مواقع شفاف و زردرنگ و تنها گاهى از اوقات خونى است.

جدول تشخيص افتراقى افيوژن پلور

  سل سرطان نارسائى احتقانى قلب
زمينهٔ بالينى بيمار جوان با سابقهٔ مواجهه با سل بيمار مسن با سلامت عمومى ضعيف وجود نارسائى احتقانى قلب
ظاهر کلى معمولاً سروز؛ غالباً خونى غالباً خونى سروز
بررسى ميکروسکوپى گاهى حاوى باسيل‌هاى اسيد - فاست يا کريستال‌هاى کلسترول سيتولوژى مثبت در ۵۰% از موارد -
شمارش سلول تعداد کمى داراى > ۱۰۰۰ اريتروسيت؛ اکثراً داراى > ۱۰۰۰ لکوسيت که بيشتر لنفوسيت هستند. دوسوم خوني؛ ۴۰% داراى > ۱۰۰۰ لکوسيت که بيشتر لنفوسيت هستند. تعداد کمى از موارد داراى > ۱۰۰۰۰ اريتروسيت يا > ۱۰۰۰ لکوسيت
کشت افيوژن پلور ممکن است مثبت باشد، در تعداد کمى خلط يا شيرهٔ معده مثبت مى‌شود. - -
وزن مخصوص اغلب > ۱۶/۱۰ اغلب > ۱۶/۱۰ اغلب < ۱۶/۱۰
پروتئين %۹۰: ۳g/dL يا بيشتر %۹۰: ۳g/dL يا بيشتر  %۷۵> ۳g/dL
قند %۶۰< ۶۰mg/dL به‌ندرت <۶۰mg/dL -
غیره سیتولوژى فاقد سلول مزوتليال، تست توبرکولين معمولاً مثبت، بيوپسى پلور مثبت اگر مايع خونى باشد، ۶۵% ناشى از تومور است و بعد از تخليه تمايل به عود دارد. در ۷۰-۵۵% از موارد در سمت راست است.


  پنومونى و ساير عفونت‌ها
(غير از سل)
آرتريت روماتوئيد و بيمراى کلاژن آمبولى ريوى
زمينهٔ بالينى وجود عفونت تنفسى سابقهٔ درگيرى مفصل، ندول زير پوستى بيمارى وريدي، بى‌حرکتى، يا پس از عمل جراحى
ظاهر کلى سروز کدر يا زرد مايل به سبز غالباً خونى
بررسى ميکروسکوپى ممکن است از نظر باسيل مثبت باشد. - -
شمارش سلول اغلب سلول‌ها پلى‌مورفوکلئر هستند اغلب سلول‌ها لنفوسيت هستند اغلب سلول‌ها اريتروسيت هستند
کشت ممکن است مثبت باشد - -
وزن مخصوص > ۱۶/۱۰ > ۱۶/۱۰ > ۱۶/۱۰
پروتئين  ۳g/dL يا بيشتر  ۳g/dL يا بيشتر  ۳g/dL يا بيشتر
قند گاهى ۶۰mg/dL ۱۷-۵  (mg/dL (RA -
غیره همراه با ارتشاح در راديوگرافى زمان لخته کوتاه‌شده، ممکن است سلول LE يا فاکتور روماتوئيد وجود داشته باشد. ممکن است منشاء آمبولى مشخص باشد.


- سايراگزوداها: (وزن مخصوص > ۰۱۶/۱)


- عفونت قارچى: سفر به منطقهٔ اندميک. بررسى ميکروسکوپى و کشت ممکن است از نظر قارچ مثبت شود. پروتئين ۳g/dL يا بيشتر. منشاء مايع بايد مشخص شود. تست‌هاى پوستى يا سرولوژيک ممکن است مفيد باشد.


- تروما: مايع سروزى - خوني. پروتئين ۳g/dL يا بيشتر


- شيلوتوراکس: سابقهٔ ضربه يا سرطان، مايع حاوى لنف بدون پروتئين ولى ممکن است داراى قطرات چربى باشد.