فيستول‌هاى شريانى - وريدى در ريه يا مادرزادى و يا اکتسابى هستند. براى مشخص شدن اينکه تغذيه شريانى از شريان سيستميک يا شريان ريوى است، آنژيو گرافى روش مناسبى محسوب مى‌شود. فيستول‌ها ممکن است با سندرم‌هاى تلانژکتازى متعدد همراه و يا منفر باشند.