موکوويسيدوز يک اختلال ريوى خطرناک در کودکان است که ممکن است به برونشيت، برونشکتازي، فيبروز ريوي، آمفيزم يا آبسهٔ ريه منتهى شود.


رسوب موکوئيد در بالغين ديده مى‌شود و با آسم و برونشيت همراه است. معمولاً سابقهٔ عفونت مکرر دستگاه تنفسى فوقاني، تب و درد قفسه سينه وجود دارد. دفع قطعات موکوسى سفت يا هموپتيزى نيز ممکن است ديده شود.


درمان عبارت است از تجويز خلط‌آورها و مواد شوينده، برونکوديلاتورها، آنتى‌بيوتيک‌ها و بخور. امکان استفاده از استيل سيستئين اين بيمارى را عمدتاً به يک بيمارى کاملاً طبى تبديل کرده است. جراحى در صورتى توصيه مى‌شود که سرطان قابل ردکردن نباشد، ريه تخريب شده باشد يا نياز به درمان آبسه باشد.