پنوموسيتيس کارينى يک پروتوزآى فرصت‌طلب است که بيماران دچار ضعف ايمنى را مبتلا مى‌کند. درگيرى ريوى باعث پنومونى پيشرونده و نارسائى ريوى مى‌شود. شيوع بيمارى در کسانى که اعضاء پيوندى دريافت مى‌کنند به‌دليل مصرف داروهاى سرکوبگر ايمنى افزايش يافته است. تشخيص قطعى با بيوپسى باز ريه ممکن مى‌شود. در صورتى‌که بيمار تحت درمان يا پنتاميدين ايزِتيونات قرار نگيرد، سير بيمارى بدون هيچ نوع وقفه يا علائمى از بهبود، به پيشرفت خود ادامه خواهد داد.