جراحى

هدف اصلى از عمل جراحي، برداشتن تومور و کليهٔ غدد لنفاوى مبتلا مى‌باشد. دومين هدف جراحي، مرحله‌بندى آناتوميک دقيق ضايعه است، که به نمونه‌بردارى از غدد لنفاوى N1 (نافي، بين‌لوبي، لوبى و سگمنتال) و غدد لنفاوى N2 (مدياستينال فوقاني، آئورتيک و مدياستينال تحتاني) نياز دارد.

پرتودرمانى

پرتودرمانى در سرطان ريه به هدف تسکين در تومورهاى غيرقابل برداشت، به‌عنوان درمان کمکى همراه با جراحي، و به‌ندرت به قصد درمان قطعى در بيمارانى که امکان جراحى ندارند انجام مى‌شود. ثابت شده که پرتودرمانى قبل از جراحى که به‌صورت روتين انجام مى‌گيرد، تأثيرى در مدت بقاء ندارد ولى در سرطان سلول کوچک ريه و تومورهاى پان‌کوست ميزان بقاء را بهبود مى‌بخشد. پرتودرمانى پس از جراحى ميزان عود موضعى را کاهش مى‌دهد ولى در ميزان بقاء يا متاستاز دوردست تأثيرى ندارد.

شيمى‌درمانى

مطالعات متعدد بر روى شيمى‌درمانى تک‌داروى پس از جراحى با موفقيت همراه نبوده‌اند. شيمى‌درمانى پس از جراحى با سيکلوفسفاميد، دوکسوروبيسين و سيس‌پلاتين باعث کاهش ميزان عود، تأخير در زمان عود و بهبود ميزان بقاء مى‌شود.

درمان غيرکمکى

امروزه بسيارى از پزشکان تمايل دارند که به‌منظور تسهيل رزکسيون تومور، از شيمى‌ پرتودرمانى قبل از جراحى در مرحله III و در سرطان سلول کوچک ريه استفاده کنند.

براکى‌تراپى

در براکى‌تراپي، هسته‌هاى يد راديواکتيو (يد - ۱۲۵) به روش جراحى مستقيماً در درون تودهٔ تومورال کاشته، و سپس ايريديوم - ۱۹۲ از راه سوندهاى مدياستينال تزريق مى‌شود.

ايمونوتراپى

ايمونوتراپى غيرفعال با واکسن BCG و لواميزول موفقيت‌آميز نبوده است.