سرطان ريه به‌صورت تيپيک در دههٔ ششم زندگى بروز مى‌کند. علت زمينه‌اى در ۸۰% از موارد مصرف سيگار است. بيشترين خطر ابتلاء در يک فرد سيگارى است که با آزبست نيز در تماس باشد.


بيماران بدون علامت بهترين پيش‌آگهى را دارند. چون ۷۵% از بيماران علامت‌دار غيرقابل درمان هستند. متوسط مدت بقاء از زمان تشخيص سرطان ريه ۹ ماه است.