آنتى‌بيوتيک‌ها

انديکاسيون‌هاى درمان آنتى‌بيوتيکى عبارتند از: خلط‌ چرکى حاوى مقادير زياد گلبول سفيد در رنگ‌آميزى گرم؛ يافتن ارگانيسم‌هاى بيمارى‌زا با ساکشن ترشحات؛ علائم سپسيس سيستميک به‌همراه افزايش نياز به مايع و غلظت قند خون؛ بدتر شدن عملکرد ريوى (که با نياز به افزايش غلظت اکسيژن دمى يا فشار پايان بازدم مشخص مى‌شود)؛ و بدترشدن علائم مشهود در راديوگرافى قفسه سينه. اگر تمام اين شرايط وجود داشته باشند، درمان آنتى‌بيوتيکى بايد آغاز گردد. در صورت وجود فقط يک يا دو مورد، بهتر است از مصرف آنتى‌بيوتيک خوددارى شود تا ارگانيسم‌هاى مقاوم که بعداً قادر به ايجاد پنومونى کشنده مى‌باشند، رشد نکنند.

کورتيکوستروئيدهاى آدرنال

کورتيکوستروئيدهاى آدرنال از متابوليسم اسيد آراشيدونيک و توليد راديکال‌هاى اکسيژن، آنزيم‌هاى ليزوزومي، لوکوترين‌ها، ترومبوکسان‌ها، پروستاسيکلين، و پروستاگلاندين‌ها ممانعت کرده، مى‌توانند با مهار پاسخ التهابي، از ريه‌ها حفاظت کنند. در هرحال، پاسخ التهابى در همه جاى بدن - در محيط و در ريه‌ها - مهار مى‌گردد. تجويز کورتيکوستروئيد بيشتر در بيمارانى که احتمالاً دچار نارسائى آدرنال هستند تجويز مى‌شوند؛ و در اين حالت دوز اين داروها بيشتر در حد فيزيولوژيک مى‌باشد تا فارماکولوژيک.

عوامل انعقادى

اگر بيمار دچار خونريزى فعال نباشد، نبايد از پلاسماى تازهٔ منجمدشده يا پلاکت استفاده شود؛ تجويز اين محصولات فقط باعث افزايش التهاب و انعقادپذيرى سيستميک خواهد گشت. در هر صورت تجويز اين محصولات در مواردى‌که بيمار دچار خونريزى فعال يا صدمات شديد سر (که قادر است خونريزى ناگهاني، غيرقابل برگشت و وخيم ايجاد نمايد) مى‌باشد، ضرورت دارد.

شل‌کننده‌هاى عضلانى

اين داروها گاهى اوقات درمان تهويه‌اى را در بيماران دچار نارسائى شديد ريوي، به‌خصوص با صدمات يا سپسيس اخير، بسيار ساده مى‌نمايند. از آنجا که مقاومت در برابر ونتيلاتور مى‌تواند عملکرد تهويه‌اى و قلبى عروقى را مختل نمايد، ممکن است شل کردن عضلات بيمار در هنگام شروع تهويهٔ مکانيکى لازم باشد. در هرحال شل‌کننده‌هاى عضلانى خطرناک بوده، بايد فقط در مواقع نياز قطعى و در کوتاه‌ترين مدت ممکن مورد استفاده قرار گيرند.

راديوگرافى قفسه‌ سينه

در بيمارانى که تحت تهويهٔ مکانيکى قرار دارند، گرفتن روزانه راديوگرافى قفسه سينه ضرورى است. عکس‌هاى راديوگرافى در تشخيص کوفتگي، آسپيراسيون و پنومونى مفيد بوده، ممکن است يک پنوموتوراکس کوچک يا آميزم مدياستن را نشان دهند.