جريان خون کلي کبد (حدود ۱۵۰۰ ميلي‌ليتر در دقيقه، ۳۰ ميلي‌ليتر در دقيقه به ازاء هر کيلوگرم از وزن بدن) ۲۵% از برون‌ده قلبي را به‌خود اختصاص مي‌دهد، هرچند که کبد تنها ۵/۲% از وزن بدن را تشکيل مي‌دهد. حدود ۳۰% از حجم کبد، خون است (۱۲% کل حجم خون). دوسوم از جريان خون از طريق وريد پورت و يک‌سوم از طريق شريان کبدي وارد کبد مي‌شود. فشار وريد پورت در حالت طبيعي بين ۱۰ تا ۱۵ سانتي‌متر آب است (۷ تا ۱۱ ميلي‌متر جيوه). کبد، نيمي از اکسيژن مصرفي خود را از خون شريان کبدي و نيم ديگر را از خون وريد پورت دريافت مي‌کند.


جريان خون شريان کبدي برحسب تغييرات جريان خون پورت به‌صورت معکوس افزايش يا کاهش پيدا مي‌کند. مکانيسم تنظيم‌کنندهٔ جريان خون شريان کبدي شامل پديدهٔ شسته‌شدن آدنوزين مي‌باشد: آدنوزين به درون فضاي ”مال“ در اطراف شريان‌هاي مقاوم کبدي آزاد مي‌شود. غلظت بالاي آدنوزين باعث گشادشدن عروق مي‌شود، که آن هم به‌ نوبهٔ خود جريان خون را افزايش مي‌دهد و آدنوزين را از بافت‌ها مي‌شوند.