علل پرفشاري پورت در (جدول علل پرفشاري پورت) فهرست شده‌اند. به استثناء موارد معدود، در اکثريت موارد بيماري، علت زمينه‌اي افزايش مقاومت نسبت به جريان خون وريد پورت است. در ايالات متحده، سيروز حدود ۸۵% از موارد پرفشاري پورت را به‌خود اختصاص مي‌دهد، و شايع‌ترين نوع سيروز نيز ثانويه به الکلسيم است. پس از آن، سيروز پس از نکروز، و سيروز صفراوي به‌ترتيب دومين و سومين علل شايع را تشکيل مي‌دهند.


پس از سيروز، انسداد خارج کبدي وريد پورت شايع‌ترين علت پرفشاري پورت در ايالات متحده محسوب مي‌شود.

جدول علل پرفشارى پورت

I- افزايش مقاومت به جريان خون
- قبل از کبد (انسداد وريد پورت)
۱. آترزى يا استنوز مادرزادى
۲. ترومبوز وريد پورت
۳. ترومبوز وريد طحالى
۴. فشار خارجى (نظير تومورها)
- کبدى
۱. سيروز
◊ سيروز پورت (تغذيه‌اى، الکلى، لانک)
◊ سيروز پس از نکروز
◊ سيروز صفراوى
◊ متفرقه (بيمارى ويلسون، هموکروماتوز)
۲. بيمارى الکلى حاد کبد
۳. فيبروز مادرزادى کبد
۴. پرفشارى ايديوپاتيک پورت (اسکلروز هپاتوپورتال)
  ۵. شيستوزومياز
- پس از کبد
۱. سندرم بودکيارى
۲. پريکارديت فشارنده
II- افزايش جريان خون پورت
- فيستول شريان به وريد پورت
- افزايش جريان خون طحال
۱. سندرم بانتى
۲. اسپلنومگالى (نظير اسپلنومگالى گرمسيرى، متاپلازى ميلوئيد)