ترومبوز منفرد وريد اسپلنيک از علل نادر خونريزى واريسى است که با اسپلنکتومى قابل درمان است.


علل عمدهٔ اين سندرم عبارتند از: پانکراتيت، سودوکيست پانکراسي، نئوپلاسم و تروما. اسپلنومگالى در دوسوم از بيماران ديده مى‌شود. تشخيص بيمارى با آنژيوگرافى انتخابى طحال در فاز وريدى امکان‌پذير خواهد بود.