يافته‌هاى بالينى

نشانه‌ها و علائم

بايد تأکيد کرد که خونريزي از واريس‌ها براساس شواهد باليني به‌ تنهائي، به‌طور دقيق قابل تشخيص دادن نيست. اسپلنومگالي يعني ثابت‌ترين يافته فيزيکي، در ۸۰% از بيماراني که دچار پرفشاري پورت هستند صرفنظر از علت ديده مي‌شود. آسيت در اغلب موارد وجود دارد. آسيت شديد و هپاتواسپلنومگالي در يک غيرالکلي نشانهٔ وجود سندرم بود - کياري و بسيار نادر است.

يافته‌هاى آزمايشگاهى

در اکثر الکلي‌هائي که دچار خونريزي حاد از دستگاه گوارش فوقاني هستند، عملکرد کبدي تضعيف شده است. بيلي‌روبين معمولاً افزايش يافته، و آلبومين سرم غالباً کمتر از ۳ گرم در دسي‌ليتر است. شمارش لکوسيت ممکن است افزايش پيدا کرده باشد. کم‌خوني ممکن است نشانهٔ بيماري الکلي مزمن کبد يا هيپراسپنليسم يا خونريزي حاد باشد. بروز هپاتوم در يک فرد مبتلا به سيروز، گاهي از اوقات اولين تظاهر باليني خونريزي واريسي است؛ زمان پروترومبين و زمان نسبي ترومبوپلاستين ممکن است غيرطبيعي باشند.

بررسى‌هاى اختصاصى

ازوفاگوگاستروسکوپى

ازوفاگوگاستروسکوپي اورژانس مفيدترين اقدام تشخيصي در واريس‌هاي در حال خونريزي است و بايد به‌‌محض آنکه وضعيت کلي بيمار با ترانسفوزيون خون و ساير اقدامات حمايتي تثبيت شد، براي بيمار انجام شود.

راديوگرافى از قسمت فوقانى دستگاه گوارش

بلع باريوم در ۹۰% از بيماران، واريس‌ها را نشان مي‌دهد، ولي راديوگرافي با باريوم نه به اندازهٔ اندوسکوپي حساس و نه اختصاصي است.