در اسپلنوز، قطعات متعدد و کوچکى از بافت طحال در مناطق منتشرى روى سطوح صفاقى تمام شکم رشد مى‌کنند. اين قطعات حاصل انتشار و ”پيوند به‌خود“ (autotransplantion) قطعات طحال متعاقب پاره‌شدن آن در اثر تروما هستند. به‌نظر مى‌رسد عملکرد ايمنى آنها اهميت چندانى نداشته باشد. هرچند، قطعات کاشته‌شدهٔ طحال تشکيل چسبندگى را تحريک مى‌کنند و ممکن است باعث انسداد روده شوند. از نظر بافت‌شناسي، تفاوت اين قطعات با طحال‌هاى فرعى در نبود رشته‌هاى الاستيک يا عضلهٔ صاف در کپسول ظريف آنها است.