کيست‌هاى انگلى تقريباً هميشه اکينوکوکى هستند. درمان انتخابى برداشتن طحال است.


بقيهٔ کيست‌ها مى‌توانند در موئيد، اپى‌درموئيد، اندوتليومى و کيست کاذب باشند.


تومورهاى اوليهٔ نادر طحال شامل لنفوم، سارکوم، همانژيوم و هامارتوم هستند. تومورهاى عروقى خوش‌خيم طحال (آنژيوم‌ها) مى‌توانند باعث پرکارى طحال شوند. اگر به‌نظر برسد که تومور محدود به طحال است، برداشتن طحال انديکاسيون دارد.


طحال محلى شايع براى متاستازهاى سرطان‌هاى پيشرفته به‌ويژه سرطان ريه و پستان است. متاستازهاى طحالى از يافته‌هاى شايع در کالبدشکافى پس از مرگ هستند ولى از نظر بالينى به‌ندرت ارزشى دارند.